• آیا گرانی های اخیر ؛ برنامه ریزی شده است ؟! .

    در این مستند ویدئویی ، که توسّط تلویزیون اینترنتی نصر ، ساخته و منتشر گردیده است ، با ذکر شواهد و قرائنی ، نتیجه گیری شده است ، که گرانی های اخیر ، برنامه ریزی شده است . در این مستند سیاسی ، اهداف پشت پردهٔ گرانی ها هم ، بر اساس همان نتیجه گیری ، بیان شده است . حتماً ببینید .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی