• دیرین دیرین - آب

    دلم میخواد آب به اصفهان برگردد... در بحران آب همه مسئولیم

  • 1 دیدگاه
    عکس امنیتی
    • تیزرخوبی بودنسبت به خشکسالی ومدیریت بهینه اب
      امیر  -  11 مرداد 1397  |  0