goldena
goldena

دنیا اینقدر کوچک است که جای آدمهای بزرگ را ندارد و عقل بعضی آدمها از آن کوچکتر که جای فقط مشاهده خوشبختی و بزرگ شدن دیگران را ندارد ، آنها از شکستن غرور دیگران لذت میبرند اما نمیدانند اولین کسی که میشکند خودشانند، // این کانال اصلیه خودمه میخواهم جایی باشم که قدر شناس باشند نه نمکدان شکن به زودی دوباره سرپا خواهم شد شکست پلهای پیروزی اند و نا امیدی برای من معنا ندارد