• 211 0

    بررسی کتاب " سه دقیقه در قیامت " | سخنرانی حاج آقا امین

    کتاب حاضر در بردارندۀ سه خاطره دربارۀ تجربۀ مرگ و حاصل مصاحبه رو در رو با افرادی است که حیات پس از مرگ را تجربه کرده، به برزخ رفته و برگشته اند. مجموعه ای بسیار جالب و حیرت انگیز که ممکن است بخش هایی از آن برای بیماران قلبی و روان های آسیب پذیر، نامناسب باشد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی