روحانی: اگر مجبور شویم همه محدودیت‌های کرونا را برمی‌گردانیم

225
روحانی: اگر مجبور شویم همه محدودیت‌ها را برمی‌گردانیم.