روايت صحيح بخاری که پيامبر ميفرمايد عمار را گروه باغی و ستمگر می کشند و عمار آنها را به بهشت

188
روايت صحيح بخاری که پيامبر ميفرمايد عمار را گروه باغی و ستمگر می کشند و عمار آنها را به بهشت
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده