مجری تلویزیون: واقعا جیبمان خالی است

116
شاهین جمشیدی با انتشار این ویدئو نوشت: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی پیشنهاد دستی گرفتن از مسئولین مطرح شد