• 237

    ستارخان روز انتشار روزنامه آذربایجان را عید ملی اعلام کرد

    همه ما مبارز و قهرمان آذربایجانی ستارخان را با شجاعت و جسارتش می شناسیم اما شجاعت و جوانمردی ستارخان پر از تفکر بود او می دانست که ارتش و مردم آذربایجان نیاز به تفکر آزادی خواهانه و آزادی دارند از این رو در ششم دسامبر 1906 روزنامه آذربایجان را تاسیس و منتشرکرد ستارخان دستور داد زبان روزنامه آذربایجان ترکی و سردبیر آن علی قلی صفرف باشد ناظم آخوندوف مینویسد ستارخان با دیدن اولین شماره روزنامه آذربایجان چشمانش پر از اشک شد رحیم رییس نیا هم در کتاب عزیر و دو انقلاب مینویسد گویند ستارخان روز نشر اولین شماره روزنامه آذرایجان را روز عید ملی برای آذربایجان اعلام کرده است ستارخان با اعلام اولین روز انتشار روزنامه آذرایجان به عنوان عید ملی عشق به وطنش را بروز داده است. https://www.barishsesi.com https://www.instagram.com/barishsesi/ https://telegram.me/barishsesi

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی