همرنگ جماعت نشو! ما کجای زندگی خودمان را گم کردیم ؟ - فرافکر

264
کجای زندگی خودمان را گم کردیم ؟
همان طور که می دانید ما انسان ها متفاوتیم. تا حدی که اثر انگشت هریک از ما منحصر به فرد است.
علاقه های تو خاص خود توست!
تو شخصیت متفاوتی داری!
حتی چیزهایی که دوست نداری، مخصوص خودت هست!
هدف های تو منحصر به فرد هستند! اهدافی که شاید حتی دیگران، آنها را مسخره کنند.
همان طور که هدفت خاص توست، راه رسیدن به آن هم منحصربه فرد است. پس برای رسیدن به اهدافت، باید خودت باشی!

چرا خودمان را گم کردیم ؟
آیا درست است که به خاطر تأیید دیگران، مانند آنها باشیم؟
آیا نباید منحصر به فرد باقی بمانیم و شاد زندگی کنیم؟
اگر می خواهی که به هدف هایت برسی، همرنگ جماعت نشو! این جماعت نه تنها هدف تو را ندارند، شاید حتی آن را مسخره کنند و یا رسیدن به آن را غیرممکن بدانند.
دیگران تنها زمانی تو را تأیید می کنند که شبیه آنها باشی.
و تو زمانی موفق می شوی که خودت باشی.
تو فقط یکبار فرصت زندگی داری تا بتوانی به رویاهایت برسی و احساس زندگی کنی!
چیزی که تو هستی، همان چیزی است که تو را فوق العاده می کند. یکتایی خود را برای هیچ کسی تغییر نده!
انتخاب با خود تو است:
می توانی خودت را گم کنی، شبیه دیگران بپوشی، شبیه دیگران رفتار کنی، طوری باشی که دیگران تو را تأیید کنند ولی هیچ وقت احساس خوشبختی نکنی!
می توانی همرنگ جماعت نشوی و خودِ منحصر به فردت باشی. نقش بازی نکنی و همیشه حالت خوب باشد و در نهایت به اهدافت برسی!

همرنگ جماعت نشو!
در زندگی هرگاه که حس خوبی نداریم، بد نیست به واقعی بودنمان شک کنیم! ممکن است به خاطر تأیید دیگران، زندگی می کردیم و همین احساس خوب را از زندگی ما سلب کرده باشد!
شاید لازم است بنشینیم و به این فکر کنیم که چرا خودمان را گم کردیم ؟
و خوب است همیشه با خودمان تکرار کنیم: همرنگ جماعت نشو!
http://farafekr.com/videos/
farafekr
farafekr 0 دنبال کننده