پادکست مشاوره کنکور میز رو بچین

179
در این پادکست با یک مدل 7 مرحله ای برای رسیدن به اهداف آشنا خواهید شد