آيا ميشه پرورش گربه داشته باشيم برای فروش به غير مسلمانهايی که گوشت گربه را ميخورن؟ 2

159
آيا ميشه پرورش گربه داشته باشيم برای فروش به غير مسلمانهايی که گوشت گربه را ميخورن؟
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده