پلنگ صورتی و دزد بانک

126
بعد از اینکه (دماغ گنده ) یک بانک را سرقت می کند، پلنگ صورتی باید پول را پس بگیرد که در این بین آن دو باهم دوئل می کنند.
Mobibii
Mobibii 40 دنبال کننده