• 75

    (واقعیت ماجرا) آیا بنظر شما هدف اعتراض به گرانی بنزین بود...یا آشوب واغتشاش وحمله وتخریب اموال عمومی وایجاد رعب ووحشت در دل نوامیس مردم... برای روشن شدن ماجرا فیلم را باهم ببنید%

    ABDOLSAMAD عبدالصمد GHERAATI قرائتی www.namayesh.com www.google.com www.yahoo.com www.tamasha.com/v/NB4ba www.isaar30.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی