• 142

    محمدرضا شاه پهلوی، بازدید عمان بدعوت سلطان قابوس 1977

    شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی