شب در خوابگاه با دوستم خوابيدم صبح که بيدار شديم کف دست دوستم به رنگ حنا بود ....

131
شب در خوابگاه با دوستم خوابيدم صبح که بيدار شديم کف دست دوستم به رنگ حنا بود ....
velayat.kazem
velayat.kazem 0 دنبال کننده