موقع درس خواندن تمرکز ندارم و افکار متفاوت به سراغم می‌آیند

286
موقع درس خواندن تمرکز ندارم و افکار متفاوت به سراغم می‌آیند
metube
metube 1 دنبال کننده