• رفع ترس از شکست در مسیر رسیدن به اهداف به کمک ضمیر ناخودآگاه

    https://www.sublimiran.com/product/fear-of-failing/ تقویت شجاعت و جسارت پیگیری خواسته ها و آرزوها - سابلیمینال رفع ترس از شکست

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی