• 150

    صدقه برای اموات

    اموات به شدت نیازمند کارهای نیک شما برای خود هستند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی