• 260

    مبحث دریچه های قلب، سرخرگ و سیاهرگ کرونری

    3 منفذ ورودی به دهلیز راست، جهت حرکت دریچه های قلب، سرخرگ و سیاهرگ کرونری و...همگی در یک نگاه توسط استاد شعبانی مدرس زیست شناسی موسسه حرف آخر

    7 اسفند 1397 آموزشی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی