حادثه شدید به خاطر نبستن اصولی بار روی کامیون!

179
رعایت اصول ایمنی انسان شاغل را از خطراتی که سلامتی و زندگی اش را تهدید می کند،حفظ می کند.کاری که راننده این کامیون انجامش نداده بود.