• رئیس جمهور : نمی شود کشور را به دست 10 تا 20 نفر داد.

    نمی شود کشور را به دست 10 تا 20 نفر داد و بگوییم هر تصمیمی گرفتند ما تابعیم. نخیر.... صاحب این کشور، این ملت است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی