صحبت های امین تارخ در مراسم تشیع محمدعلی کشاورز

208
صحبت های امین تارخ در مراسم تشیع پیکر محمدعلی کشاورز را در ویدئو زیر مشاهده کنید.