فیلم درگیری آریا عظیمی نژاد با عوامل پشت صحنه عصر جدید