سرود دست نوازش خدا امام رضا

187
گروه سرود شمس ولایت تهران
سرود دست نوازش خدا