رادیو مهرآوا: کودکانه های رادیو مهرآوا – مداد آلبالویی

202
ادیت، دبیر بخش و قصه گو: مرجان بابامحمدی؛ بازیگران: فاطمه ضرغام (دفتر نقاشی)، صبا سیدخلیل اللهی (مداد آلبالویی)، محدثه مرادی (سارا)؛ سردبیر: ندا کشاورز؛ کاری از رادیو مهرآوا
Mobibii
Mobibii 19 دنبال کننده