عايشه ميگويد فاطمه اصدق الناس است اما پدرش ابوبکر حضرت زهرا را در طلب فدک دروغگو می داند

171
عايشه ميگويد فاطمه اصدق الناس است اما پدرش ابوبکر حضرت زهرا را در طلب فدک دروغگو می داند
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده