عرفه، روز عبادت عاشقانه بندگان

128
عرفه، روز عبادت عاشقانه بندگان با قدرت مطلق است تا رستگار شوند.
Milad Beiki
Milad Beiki 39 دنبال کننده