• 171

    به کار بد کارمند پاداش ندهید

    بسیاری از مدیران ناخواسته به کار بد کارمند پاداش می دهند. و باعث تشدید آن کار بد می شوند. ویدیو را ببینید گروه آموزشی ارشیا دکامی https://www.dekami.com/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی