اجرای گروه اژدهای سرخ با نمایش رستم و اژدها در مرحله دوم عصر جدید قسمت 2