موشک پاتریوت در عمل

250
پاتریوت ، یک موشک سطح به هوا است که برای شناسایی ، ردیابی و سپس رهگیری موشک های ورودی دشمن در میانه پرواز طراحی شده است.