• 809

    دسته بندی با الگوریتم درخت تصمیم توسط رپید ماینر

    Decision Trees using RapidMiner

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی