• 1,154

    دسته بندی با الگوریتم درخت تصمیم توسط رپید ماینر

    Decision Trees using RapidMiner


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی