طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشي با سرمایه اولیه ۵ ميليون