پيامبران وائمه را خدا با بصيرت آفريده پس برافراد عادی که خدا اين بصيرت رو بهشون نداده برتری ندارن

141
پيامبران وائمه را خدا با بصيرت آفريده پس برافراد عادی که خدا اين بصيرت رو بهشون نداده برتری ندارن
velayat.kazem
velayat.kazem 0 دنبال کننده