حکم پیام های مذهبی که برای ما تکلیف تعیین می کند چیست؟ اگر این کار را انجام ندهی فلان اتفاق میفته

151
حکم پیام های مذهبی که برای ما تکلیف تعیین می کند چیست؟ اگر این کار را انجام ندهی فلان اتفاق میفته
velayat.kazem
velayat.kazem 0 دنبال کننده