تست صدای خروجی اگزوز ب ام و؛ ام2 کامپتیشن 2019

474
این محصول از ب ام و یک کوپه کوچک اما پرادعا در برابر حریفان بزرگ تر از خود است! خودرویی که سطحی جدید از رانندگی به عنوان یک پادشاه کوچک را به نمایش می گذارد.
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده