• 250

    تغییر تفکر تغییر زندگی سخت است ؟ (راهکار ایجاد تغییر ماندگار

    تغییر کردن باعث می شود مغز ما انرژی زیادی مصرف کند و برای اینکه انرژی زیادی مصرف نکند با هر تغییر مقابله می کند حال راه ایجاد تغییر چیست؟ https://zehnekook.com/change/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی