آموزش مفاهیم اولیه حسابداری- تفاوت حساب پرداختنی و اسناد پرداختنی

344
آموزش مفاهیم اولیه حسابداری- تفاوت حساب پرداختنی و اسناد پرداختنی
در این کلیپ به تعریف حساب پرداختنی و اسناد پرداختنی و تفاوت آن پرداخته شده است .