اصطلاحات زبان انگلیسی فرهاد خبازیان 40

1
آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی و عبارات کاربردی
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.