دیرین دیرین - روزی‌گیر هوشمند

919
وی به مهمانی پیرهن قهوه ای میرود