جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد 64