داغترین‌ها: #انتخابات

سابلیمینال چاکرای قلب ( چاکرای چهارم )

376
https://www.sublimiran.com/product/anahata-chakra/

استفاده از قدرت سابلیمینال ( ضمیر ناخودآگاه ) شامل برترین عبارات تاکیدی برای متعادل سازی این چکرا قلب + فرکانس بهینه و مطمئن برای متعادل سازی آن