تجهیزات مدرن کارواش، نصب شده در مرکز دیتیلینگ ایسامین