ماسکهای تنفسی یک بار مصرف و نحوه استفاده صحیح از آن در پیشگیری از بیماری ها

461
طی شیوع بیماری های تنفسی مانند کرونا، سعی برآن داشتیم که اسفاده صحیح از ماسک را برای پیشگیری از بیماری ها آموزش داده تا هموطنان عزیز از این بیماری مصون بمانند. https://www.instagram.com/dr.saeid.safari/ ۰۹۳۹۲۱۱۷۳۰۰