آموزش حسابداری و استخدام- من دفتردار اسناد رسمی بودم شغل دوم من حسابداری شد

290
آموزش حسابداری و استخدام- من دفتردار اسناد رسمی بودم شغل دوم من حسابداری شد
یکی از ویژگی های بی نظیر شغل حسابداری این است که می تواند به عنوان شغل دوم در نظر گرفته شود و درآمد اول باشد این مصاحبه در این زمینه می باشد