دیرین دیرین - جاباما

359
شما لطف دارید، اما به اندکی خلوت و آرامش نیاز دارم!