• 405

    مبحث تعداد الکترون های مبادله شده

    تدریس مبحث تعداد الکترون های مبادله شده شیمی، موضوع پیچیده ای که با کمک استاد شیروانی بسیار ساده شده.

    6 اسفند 1397 آموزشی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی