کپتی ویت لایه باز مجموعه ۵۵تایی آیکون و دکمه ابزار ریاضی جدید مورد نیاز در ریاضیات