اصطلاحات متقاعد کردن و منصرف کردن در زبان انگلیسی

213
talk into & talk out of
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده