تاپینگ بستنی صنایع برودتی ریماسرما

0
تاپینگ بستنی یکی از تجهیزات سرمایشی صنایع برودتی ریما می باشد، که از آن ها جهت خنک نگه داشتن بستنی های سنتی، شکلاتی، معجون ها و... در ویترین مغازه ها استفاده می شود، تا از خراب شدن و آب شدن بستنی ها جلوگیری کنند. در درون تاپینگ های بستنی کاسه های بزرگی قرار داده شده است، که از آن ها برای قرار دادن بستنی ها استفاده می شود.
https://rimasarma.ir/product/18/%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C