سپتیک تانک 12

112
از نظر ساختمان می توان گفت سپتیک تانک مخزنی است که توسط حداقل یک دیواره به دو بخش نامساوی تقسیم شده است. در بخش اول سپتیک تانک شرکت ناب مواد و ذرات درشت ته نشین شده و در کف دستگاه انباشته می شوند. چربی ها و روغن های شناور نیز بر روی سطح مایع درون سپتیک تانک تجمع می نمایند.